กองทัพแถลงเกณฑ์ทหารปีนี้ ต้องการชายไทยจำนวน 104,734 คน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) เป็นประธานการเเถลงข่าวตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 โดยมี พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ท.คธายุทธ์ เสาวคนธ์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก และผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ร่วมแถลงข่าว

โดย พล.อ.วีรชัยแถลงว่า การรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารถือเป็นเรื่องมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี กองทัพจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับราชการทหารเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทนต่อความยากลำบาก ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเลือกต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

ด้าน พล.ท.วิโรจน์กล่าวว่า ชายไทยต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในปีนี้ คือชายไทยที่เกิด พ.ศ 2540 และเกิด พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2532 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือคนที่มีผลการตรวจเลือกในปีที่ผ่านมายังไม่เสร็จสิ้นทุกกรณี รวมทั้งประเทศประมาณ 356,978 คน ขณะที่ทางราชการมียอดความต้องการทหารกองประจำการจำนวน 104,734 คน โดยจะทำการตรวจเลือกระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 เมษายน 2561 ณ สถานที่ตรวจเลือกตามที่กำหนดไว้ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ของผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอภูมิลำเนาทหาร

“กองทัพบก จัดคณะกรรมการตรวจเลือก 153 คณะ พร้อมนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบบุคคลและบันทึกผลการตรวจเลือกทันที สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการป้องกันการทุจริตการตรวจเลือก โดยมีมาตรการการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจเลือดทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องเอกสารหลักฐานทั้งก่อนและหลังการตรวจเลือกอย่างเข้มงวดและมีมาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือส่อไปในทางทุจริตทั้งทางวินัยและอาญาอย่างจริงจัง” พล.ท.วิโรจน์กล่าว

พล.ท.คธายุทธ์กล่าวถึงสิทธิกำลังพลที่จะได้รับ ว่า ทั้ง เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมแล้วประมาณ 10,000 บาท/เดือน ในส่วนของเบี้ยเลี้ยง ทหารกองประจำการที่อยู่ภายในหน่วยปกติ ได้รับ 94 บาท/คน/วัน หากปฏิบัติงานนอกที่ตั้งจะเพิ่มเป็น 120 บาท หรือคนที่ปฏิบัติราชการสนามปฏิบัติงานด้านความมั่นคง เพิ่มเป็น 200 บาท นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนามและของใช้ส่วนตัว รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดห้วงเวลาที่รับราชการ พร้อมทั้งการทำประกันชีวิต หากเกิดการสูญเสีย เสียชีวิตหรือทุพพลภาพก็จะได้รับสิทธิส่วนในห้วงระยะเวลารับราชการทำหน่วยของกองทัพบกส่งเสริมให้ทางทนายได้รับการศึกษาสูงขึ้น และยังมีโอกาสเข้าสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบกองทัพบก กองทัพอากาศ

ส่วน พล.ท.ณฐพนธ์กล่าวว่า ขั้นตอนการฝึกทหารว่า จะมีการปรับสภาพพฤติกรรมจากเป็นพลเรือนมาเป็นทหารเพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งสภาพจิตใจขวัญกำลังใจพร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติ และต้องเข้ารับการฝึก 10 สัปดาห์ ส่วนการลงโทษทหารนั้นจะอยู่ในวิสัยของผู้บังคับบัญชา ที่มีหน้าที่ดูแลการฝึกทหารใหม่ บางคนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น ต้องทำให้เขารู้ว่า เขาทำผิด ต้องมีการอบรมพัฒนาตลอดเวลา และทหารที่ทำความผิดต้องอยู่ในสายตาของครูฝึกตลอดเวลา ซึ่งเรามีอัตราที่ดูแลพลทหาร 8 คน ต่อครูฝึก 1 คน

ขอบคุณที่มา จาก : ข่าวสด
แจ้งลบ : dramath2017@gmail.com

 

loading...